Tuesday, May 27, 2014

David Burliuk (1882-1967) - Horsemen [Homage to Giorgio de Chirico]via Tumblr David Burliuk (1882-1967) - Horsemen [Homage to Giorgio de Chirico]

No comments: